Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up

Laatste aanpassingen op 11 november 2020

Part-up B.V. (“Part-up”, “wij”, “ons”) levert producten en diensten voor het anders organiseren van werk. Wat tof dat je deze producten en diensten wilt gaan gebruiken! Wees je ervan bewust dat, wanneer je (“Je”, “Jij”) gebruik maakt van onze diensten en producten, je expliciet instemt met deze Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up (“Algemene Voorwaarden”). Lees deze Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1 - Definities

 1. Applicatie: het online Part-up platform voor het organiseren van werk en talent in organisaties;
 2. Dienst: het ter beschikking stellen van de Applicatie, Onderhoud van de Applicatie en Implementatiebegeleiding bij ingebruikname van de Applicatie;
 3. Fout(en): het substantieel niet voldoen aan de specificaties van de Applicatie zoals beschreven op de Website (“Specificatie”). Van een fout is slechts sprake indien de Klant de fout, zo snel als redelijkerwijs van de Klant valt te verwachten, aantoont, de fout reproduceerbaar is en de Klant, zo snel als redelijkerwijs van de klant valt te verwachten, na ontdekking van de fout, daarvan melding maakt aan Part-up;
 4. Klant: de onderneming die de Licentieovereenkomst met Part-up aangaat met betrekking tot de Dienst;
 5. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up, tezamen met de documenten die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd;
 6. Licentieovereenkomst: de overeenkomst die Part-up met de Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst, inclusief Verwerkersovereenkomst;
 7. Partijen: Part-up en de Klant gezamenlijk;
 8. Part-up: Part-up B.V., een onderneming onder Nederlands recht, en/of aangesloten of dochterondernemingen;
 9. Gebruiker(s): medewerker(s) en/of externe leveranciers aan wie de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst en welke hiervoor een gebruikersaccount hebben aangemaakt voor de Applicatie;
 10. Data: alle door de Klant, Gebruiker(s) en/of derden – met uitzondering van Part-up en/of door haar aangewezen derden – in de Dienst ingevoerde gegevens, content en informatie;
 11. Helpdesk: de helpdesk van Part-up waar de Klant en/of Gebruiker(s) van 09:00 tot 17:00 op maandag t/m vrijdag (behalve op nationaal erkende feestdagen) terecht kunnen met vragen over de Dienst en/of Applicatie. De helpdesk zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, reageren en trachten de Klant en/of Gebruiker(s), zo goed als redelijkerwijs mogelijk, te ondersteunen;
 12. Onderhoud: het onderhoud dat door Part-up wordt verricht ten aanzien van de Applicatie, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Helpdesk;
 13. Implementatiebegeleiding: de begeleiding die Part-up Consultancy biedt bij de ingebruikname van de Applicatie door de Klant en haar Gebruikers;
 14. Website: de website van Part-up https://part-up.com alsmede alle onderliggende webpagina’s;
 15. Schriftelijk: op schrift of “langs elektronische weg” als bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de toegang tot onze Website (https://part-up.com) en onze Applicatie en de Dienst in relatie tot de Website of de Applicatie.
 2. Wij zullen deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Gebruiker en/of Klant toezenden per e-mail. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden vind je altijd op https://terms.part-up.com, waar je ze ook kunt downloaden en printen. Als je niet akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, dan mag je onze producten en diensten niet gebruiken.
 3. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Klant en Gebruiker stemmen ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Als er een cruciale wijziging plaatsvindt, zullen wij de Klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail. Klant stelt haar Gebruikers op de hoogte van deze wijzigingen.

Artikel 3 - Gebruik

 1. In het kader van de Dienst zal iedere Gebruiker de beschikking krijgen over een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker zal haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord combinatie geheimhouden.
 2. Wij hebben het recht het account van een Gebruiker te blokkeren. Dit doen wij als blijkt of als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer accounts van Gebruiker in strijd wordt gehandeld met de wet of de Overeenkomst. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om andere consequenties aan voornoemd onacceptabel gebruik te verbinden.
 3. Zodra de Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het wachtwoord en/of de gebruikersnaam in handen zijn gekomen van onbevoegden dient de Gebruiker Part-up daarvan per omgaande op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de Gebruiker om zelf doeltreffende maatregelen te treffen op zo kort mogelijke termijn, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

Artikel 4 - Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat de Gebruiker de Applicatie kan gebruiken gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst met de Klant. Wij zullen ons inspannen om de Applicatie 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking van en het onderhoud aan de Applicatie.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de Applicatie (gedeeltelijk) buiten werking te stellen voor (geplant) onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden uit. Klant ontvangt 2 werkdagen voorafgaande aan het geplande onderhoud een kennisgeving van ons. Alleen in noodgevallen zullen wij (logischerwijs!) geen kennisgeving  sturen.
 3. In het geval van vragen omtrent de Diensten en/of de Applicatie, kan de Gebruiker contact opnemen met de Helpdesk welke beschikbaar is via de Applicatie. De Helpdesk zal zich inspannen de vragen van de Klant binnen drie (3) werkdagen zo goed mogelijk te beantwoorden.
 4. Gebruiker stelt Part-up zo spoedig mogelijk op de hoogte als er een storing is bij het gebruik van de Applicatie, zoals foutmeldingen, onverwachte vermindering van de kwaliteit, uitvallen van een onderdeel of functionaliteit van de Applicatie. Gebruiker doet dit via de email op team@part-up.com of via de Helpdesk.
 5. Wij behouden ons het recht voor de Applicatie te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 6. Wij staan er niet voor in dat de Dienst en/of de aan de Gebruiker ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Applicatie foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert conform de Specificatie. Ondanks dat wij ons uiterste best doen kunnen wij geen garantie bieden dat de Dienst en/of de aan de Gebruiker ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Applicatie foutloos en zonder tekortkomingen functioneert.
 7. Wij kunnen niet garanderen dat Fouten zich niet zullen voordoen. Wel zal Part-up zich inspannen eventuele Fouten in de Dienst zo spoedig mogelijk te herstellen. Ondanks dat wij ons best doen kunnen wij geen garantie bieden ten aanzien van het zich niet voordoen van Fouten en/of het oplossen van Fouten.
 8. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij de Klant vanwege onderhoud indien blijkt dat er sprake is van Gebruikersfouten, of verkeerd gebruik van de Applicatie door de Klant of haar Gebruiker(s) vanwege een andere niet aan Part-up toe te rekenen oorzaak.
 9. Part-up is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor verlies van Data vanwege foutief of onjuist gebruik van de Applicatie door de Klant of haar Gebruiker(s), noch is Part-up in een dergelijk geval gehouden herstelwerkzaamheden te verrichten.

Artikel 5 - Beveiliging

Wij hechten groot belang aan de veiligheid van de Applicatie en aan de beveiliging van de Data. Wij hanteren daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën om een zo hoog mogelijke graad van veiligheid en beveiliging te kunnen hanteren. Wij nemen altijd in ieder geval de volgende maatregelen:

 1. wij beveiligen de netwerkverbindingen met TLS (Transport Layer Security), of een vergelijkbare technologie, zodat we jouw Data altijd veilig van en naar het betreffende apparaat versturen;
 2. wij beveiligen persoonsgegevens van de Gebruiker in lijn met de ISO 27001 norm;
 3. wij geven maar een beperkt aantal Part-up teamleden toegang tot de opgeslagen Data;
 4. alle Part-up teamleden gebruiken Two Factor Authentication voor het beschermen van hun accounts op software waarmee ze persoonsgegevens raadplegen;
 5. wij hebben in al onze contracten met medewerkers en externe leveranciers een geheimhoudingsverklaring opgenomen;
 6. wij slaan extra gevoelige persoonsgegevens, zoals wachtwoorden, op middels encryptie (versleuteling);
 7. wij maken automatisch een backup van alle gegevens in onze database via een veilige en versleutelde verbinding. We maken dagelijks back-up’s en bewaren elke back-up één maand;
 8. om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), werkt Part-up met logging. We houden hierbij rekening met de integriteit en beveiliging, bewaartermijnen en het wissen en vernietigen van deze bestanden.
 9. wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij hebben omschreven in de Part-up Privacy Policy welke zowel via https://privacy.part-up.com als via de Applicatie te raadplegen is.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker krijgt alleen het recht de Applicatie te gebruiken. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten op de Dienst welke eigendom zijn en blijven van Part-up . Het recht tot gebruik van de Applicatie is gebaseerd op de Licentieovereenkomst van de Klant en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Applicatie over te dragen of in licentie te geven aan enige derde.

Artikel 7 - Privacy

In het kader van het uitvoeren van de Licentieovereenkomst, zal Part-up persoonsgegevens van de Klant en Gebruikers (laten) verwerken. Part-up doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving alsmede haar Privacy Policy welke zowel via https://privacy.part-up.com als via de Applicatie te raadplegen is. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers kwalificeert Part-up als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Artikel 8 - Systeemvereisten

Voor onderstaande systemen geldt dat voor het gebruik van de Dienst altijd een internetverbinding noodzakelijk is.

We ondersteunen de volgende apparaten en browsers volledig:

We ondersteunen de volgende apparaten tot op zekere hoogte (blocking issues worden onderzocht en zo mogelijk opgelost):

We bieden geen ondersteuning voor alle andere software en hardware.

Artikel 9 - Nietigheid

Als een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht;
 2. Alle geschillen welke hieruit of in verband hiermee mochten ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 11 - Vragen

Bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact Team Part-up

Hof van Wassenaer 10

2631 XH Nootdorp

team@part-up.com

Contact Privacy Officer

Valery Schmit

valery@part-up.com

06 23225286

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in:

Onze website: https://part-up.com

Onze privacybeleid: https://privacy.part-up.com