Leveringsvoorwaarden

bij de uitvoering van adviesopdrachten 

Sinds 2015 levert Part-up diensten om organisaties flexibel te organiseren en talenten optimaal te benutten. We werken vanuit vertrouwen met en bij opdrachtgevers om gezamenlijk impact te maken. We ontkomen er niet aan ‘algemene voorwaarden’ te hanteren, omdat ze wet- en regelgeving en onze verzekering dat verplicht stelt. We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo transparant mogelijk op te schrijven. We voeren diensten uit, uitdrukkelijk niet in de vorm van een dienstverband. Om het dienstverband uit te sluiten en daarbij te voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt zijn de leveringsvoorwaarden gebaseerd op de modelovereenkomst inspanningsverplichting van de Belastingdienst, nr. 910171857. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze overeenkomsten met betrekking tot advies- en implementatiediensten.

Wat treft u aan in deze leveringsvoorwaarden:

En wat vindt u niet in deze voorwaarden:

Zo zijn we er van overtuigd dat we ethisch handelen en in de lijn met onze missie om Nederland te innoveren en werk werk effectiever, socialer en leuker vorm te geven. 

Artikel 1: Definities

 1. Overeenkomst: een aanvaarde opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij Part-up voor de opdrachtgever, werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren.  Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Part-up opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.
 3. Part-up: De besloten vennootschap Part-up, die de opdracht als bedoeld in 1.1 heeft aanvaard of een offerte heeft uitgebracht. Part-up werkt vanuit haar visie op werk en netwerken, met een selecte groep ZZP-ers die voor, via en namens Part-up opdrachten uitvoeren.
 4. Partijen: opdrachtgever en Part-up
 5. Contractperiode: de in de overeenkomst van opdracht overeengekomen duur van de opdracht.
 6. Werkdag: maximaal 8 uren, tenzij anders overeengekomen.
 7. Schriftelijk: betreft vastlegging op papieren/of digitaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

 1. Om het dienstverband uit te sluiten en daarbij te voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt zijn de leveringsvoorwaarden gebaseerd op de modelovereenkomst inspanningsverplichting van de Belastingdienst, nr. 910171857.
 2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot door Part-up te leveren adviesdiensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de daarmee tot stand gekomen opdrachten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten of rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Part-up uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen, voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever toegepaste bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
 4. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand (A) door ondertekening van partijen van de overeenkomst van opdracht of de opdrachtbevestiging, of (B) binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, indien opdrachtgever verzuimt een opdrachtbevestiging te ondertekenen. Een overeenkomst van opdracht of een opdrachtbevestiging vermeldt tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht of de opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur is een raming die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werd beschouwd.
 5. De opdracht wordt niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die bij Part-up of in zijn dienst een beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten.


Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door Part-up. Part-up deelt de opdracht zelfstandig in en voert deze zelfstandig uit. Hierbij wordt actief afgestemd met de opdrachtgever en samengewerkt met betrokkenen in en buiten de organisatie.
 2. Opdrachtgever kan aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.  
 3. Opdrachtnemer heeft buiten de afstemming over de inspanningsverplichting  van de opdracht nadrukkelijk geen (verantwoordings)verplichting om overige (arbeidsvoorwaardelijke) voorschriften binnen de organisatie van de Opdrachtgever op te volgen zoals werktijden, klachtenregelingen, verlofregelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke bepalingen
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft Part-up het recht bepaalde werkzaamheden, alleen in afstemming met de opdrachtgever, te laten verrichten door anderen dan Part-up.
 5. Part-up kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen indien Part-up meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging zal de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam door Part-up kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
 6. Offertes van Part-up zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Part-up zal de door haar te verrichten (advies)diensten naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Part-up aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Part-up worden verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Part-up betrokken (zullen) zijn. Als Part-up daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Part-up kosteloos een eigen werkruimte. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, mensen en middelen niet tijdig aan Part-up zijn verstrekt, heeft Part-up het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Part-up is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Part-up is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4: Tussentijdse wijziging, duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Part-up de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 2. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Part-up verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De in de overeenkomst vermelde termijnen zijn daarom nimmer fatale termijnen.
 3. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen in gebreke blijft. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt.
 4. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Part-up vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van gederfde inkomsten, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 5. Part-up mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Part-up behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 6. Partijen kunnen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, indien:
 1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd,
 4. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken danwel andersoortige goederen van de wederpartij.
 5. nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer verwacht kan worden.
 1. Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
 2. Opdrachtgever legt aan Part-up geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
 3. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht
 4. Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden, anders dan bedoeld in paragraaf 4.4 en 4.5.

Artikel 5: Vergoedingen

 1. De tarieven en kosten die Part-up als vergoeding aan opdrachtgever in rekening brengt zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Een tussentijdse wettelijke verandering van het niveau van kosten buiten de invloedsfeer van Part-up, die Part-up noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Jaarlijks kunnen tarieven worden aangepast door Part-up. Hiervan wordt opdrachtgever en minste een maand voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Indien betaling achterwege blijft, kan Part-up met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 2. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte - zonder enig recht op korting of verrekening - voor rekening van opdrachtgever, middels een vergoeding van minimaal 5% over het verschuldigde bedrag.
 3. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde dan ook aan Part-up verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen, verleent opdrachtgever hiermee bij voorbaat aan Part-up op diens eerste verzoek een stil pandrecht op alle goederen die tot het vermogen van opdrachtgever behoren. Opdrachtgever neemt nu voor alsdan de onherroepelijke verplichting op zich aan een registratie van voormeld pandrecht haar prompte medewerking te verlenen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Part-up zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten met inachtneming van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Part-up geleverde dienst.
 2. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Part-up ter beschikking gestelde gegevens. Part-up is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Part-up is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door opdrachtgever over derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever, samenhangend met handelingen van niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Part-up, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove nalatigheid.
 4. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de niet behoorlijke nakoming zoals bedoeld in paragraaf 6.3 wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Part-up voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.


 1. Part-up is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Part-up toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Deze aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot de hoogte van een eventuele uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 3. De opdrachtgever is gehouden om Part-up te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 7: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Part-up kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: (wilde) stakingen, politieke stakingen, ziekte of overlijden van een onvervangbaar gebleken medewerker en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
 2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.
 3. Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
 4. De opdrachtgever zal te allen tijd, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Part-up voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Part-up
 5. Indien Part-up bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 3. De opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door Part-up in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde medewerkers en/of derden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van onder meer artikel 2.24b BW is verbonden.

Artikel 9: Intellectuele eigendommen

 1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, en die eigendom zijn van Part-up mogen door de opdrachtgever openbaar worden gemaakt. Indien deze het eigendom zijn van derden, dan kan openbaarmaking alleen geschieden na verkregen toestemming van Part-up.
 2. Part-up behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor goede arbeidsomstandigheden, en voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en directe omwonenden.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers door het uitvoeren van beleidsmaatregelen gericht op gelijke kansen, elimineren van discriminatie en achterstelling van werknemers. Opdrachtgever biedt haar medewerkers vrijheid van vereniging en collectieve vertegenwoordiging in arbeidsvraagstukken.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleids- en beheersmaatregelen gericht op instandhouding van het milieu en ecosysteem. Opdrachtgever draagt zorg voor minimaliseren van ongewenste effecten op de gemeenschap in het gebied van de activiteit. Opdrachtgever houdt zich aan alle wetgeving op het vlak van milieu en veiligheid, en betracht daarbij volledige openheid en transparantie.

Artikel 11: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 1. Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 2. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Part-up is Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, danwel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien met betrekking tot deze geschillen door partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dat reglement, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank ’s-Gravenhage, locatie ’s-Gravenhage.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in artikel 11.3 zodra één der partijen dat stelt.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2018

BTW nr. NL854635439B01 - KvK 62078666 - NL08 INGB 0008086378

Leveringsvoorwaarden Part-up, versie 1 september 2018                         pagina  van