Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up

Laatste aanpassingen op 6 februari 2020

Part-up (“Part-up”, “wij”, “ons”) levert producten en diensten voor het anders organiseren van werk. Wat tof dat je deze producten en diensten gebruikt! Wanneer je (“Je”, “Jij”) er gebruik van maakt, dan stem je expliciet in met deze Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up (“Algemene Voorwaarden”). Lees deze Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Als je instemt met deze Algemene Voorwaarden als vertegenwoordiger van een bedrijf of andere juridische entiteit, dan verklaar je door instemming dat je hiervoor toestemming en mandaat hebt. Door jouw acceptatie is de juridische entiteit, waar jij vertegenwoordiger van bent, gehouden aan deze Algemene Voorwaarden. In dit geval bedoelen de termen “Je” of “Jij” ook deze entiteit aan te spreken.

Artikel 1 - Definities

 1. Applicatie: het online Part-up platform voor het organiseren van werk en talent in organisaties;
 2. Dienst: het ter beschikking stellen van de Applicatie, Onderhoud van de Applicatie en Implementatiebegeleiding bij ingebruikname van de Applicatie;
 3. Fout(en): het substantieel niet voldoen aan specificaties van de Applicatie zoals beschreven op de Website. Van een fout is slechts sprake indien de Klant de fout, zo snel als redelijkerwijs van de Klant valt te verwachten, aantoont, de fout reproduceerbaar is en de Klant, zo snel als redelijkerwijs van de klant valt te verwachten, na ontdekking van de fout, daarvan melding maakt aan Part-up;
 4. Klant: de onderneming die de Licentieovereenkomst met Part-up aangaat ten behoeve van de Dienst;
 5. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up, tezamen met de documenten die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd;
 6. Licentieovereenkomst: de overeenkomst die Part-up met de Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst, inclusief Verwerkersovereenkomst, Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up en Leveringsvoorwaarden Part-up Consultancy;
 7. Partijen: Part-up en de Klant gezamenlijk;
 8. Part-up: Part-up B.V., een onderneming onder Nederlands recht, en/of aangesloten of dochterondernemingen;
 9. Gebruiker(s): medewerker(s) en/of externe leveranciers aan wie de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst op basis van de Licentieovereenkomst en hiervoor een gebruikersaccount hebben aangemaakt voor de Applicatie;
 10. Data: alle door de Klant, Gebruiker(s) en/of derden – met uitzondering van Part-up en/of door haar aangewezen derden – in de Dienst ingevoerde gegevens, content en informatie;
 11. Helpdesk: de helpdesk van Part-up waar de Klant en/of Gebruiker(s) van 09:00 tot 17:00 op maandag t/m vrijdag terecht kunnen met vragen over de Dienst en/of Applicatie. De helpdesk zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, reageren en trachten de Klant en/of Gebruiker(s), zo goed als redelijkerwijs mogelijk, te ondersteunen;
 12. Onderhoud: het onderhoud dat door Part-up wordt verricht ten aanzien van de Applicatie, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Helpdesk;
 13. Implementatiebegeleiding: de begeleiding die Part-up Consultancy biedt bij de ingebruikname van de Applicatie door de Klant en haar Gebruikers;
 14. Website: de website van Part-up https://part-up.com alsmede alle onderliggende webpagina’s;
 15. Schriftelijk: op schrift of “langs elektronische weg” als bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze Website (https://part-up.com) en onze Applicatie en de Dienst in relatie tot de Website of de Applicatie.

 1. Wij zullen deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Gebruiker toezenden per e-mail. De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden vind je altijd op https://terms.part-up.com. Als je niet akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, dan mag je onze producten en diensten niet gebruiken.

 1. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Gebruiker stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Als er een cruciale wijziging plaatsvindt, zullen wij de Klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail.

Artikel 3 - Gebruiksrecht

 1. In het kader van de Dienst zal iedere Gebruiker de beschikking krijgen over een gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, alsmede verantwoordelijk voor het geheimhouden door haar Gebruikers van hun gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van haarzelf of (één van) haar Gebruiker(s) van de Dienst wordt gemaakt. Part-up mag er vanuit gaan dat de Klant ook daadwerkelijk degene is die inlogt onder de gebruikersnaam van de Klant;
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van haar internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeemvereisten nodig zijn voor het gebruik van de Applicatie;

 

 1. De Klant mag de Dienst uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van haar Gebruikers bij hun gebruik van de Dienst. De Klant vrijwaart Part-up voor aanspraken van haar Gebruikers in verband met alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan het door de Gebruikers gebruiken van de Dienst;

 1. Wij hebben het recht een account van een Gebruiker te blokkeren. Dit doen wij als blijkt of als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer accounts van Gebruikers in strijd wordt gehandeld met de wet of de Overeenkomst. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om andere consequenties aan voornoemd beschreven gebruik, te verbinden;

 1. Zodra de Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het wachtwoord en/of de gebruikersnaam in handen zijn gekomen van onbevoegden dient de Gebruiker Part-up daarvan zo snel als redelijkerwijs mogelijk direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de Gebruiker om zelf doeltreffende maatregelen te treffen op zo kort mogelijke termijn, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

Artikel 4 - Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat de Gebruiker de Applicatie kan gebruiken gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst met de Klant. Wij zullen ons inspannen om de Applicatie 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking van en het onderhoud aan de Applicatie;
 2. Wij behouden ons het recht voor om de Applicatie (gedeeltelijk) buiten werking te stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden uit. Klant ontvangt 2 werkdagen voorafgaande aan de geplande onderhoud een kennisgeving van ons mbt het gepland onderhoud. Alleen bij noodgevallen kunnen wij logischerwijs geen kennisgeving van onderhoud sturen;
 3. In het geval van vragen omtrent de Diensten en/of de Applicatie, kan de Gebruiker contact opnemen met de Helpdesk welke beschikbaar is via de Applicatie. De Helpdesk zal zich inspannen de vragen van de Klant binnen drie (3) werkdagen zo goed mogelijk te beantwoorden;
   
 4. Gebruiker stelt Part-up zo spoedig mogelijk op de hoogte als er een storing is bij het gebruik van de Applicatie, zoals foutmeldingen, onverwachte vermindering van de kwaliteit, uitvallen van een onderdeel of functionaliteit van de Applicatie. Gebruiker doet dit via de email op team@part-up.com of via de Helpdesk;
 5. Wij behouden ons het recht voor de Applicatie te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Applicatie te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen;

 1. Wij staan er niet voor in dat de Dienst en/of de aan de Gebruiker ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Applicatie foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert; Ondanks dat wij ons uiterste best doen kunnen wij geen algehele garantie bieden dat de Dienst en/of de aan de Gebruiker ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Applicatie foutloos en zonder tekortkomingen functioneert;

 1. Wij kunnen niet garanderen dat Fouten zich niet zullen voordoen en dat deze opgelost zullen worden. Wel zal Part-up zich inspannen eventuele Fouten in de Dienst zo spoedig mogelijk te herstellen; Ondanks dat wij ons uiterste best doen kunnen wij geen algehele garantie bieden ten aanzien van het zich niet voordoen van Fouten en het oplossen van Fouten betreffende de Dienst;

 1. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij de Klant vanwege onderhoud indien blijkt dat er sprake is van gebruikersfouten, verkeerd gebruik van de Applicatie door de Klant of vanwege een andere niet aan Part-up toe te rekenen oorzaak;

 1. Part-up is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor verlies van Data vanwege foutief of onjuist gebruik van de Applicatie door de Gebruiker. Noch is Part-up in een dergelijk geval gehouden herstelwerkzaamheden te verrichten.

Artikel 5 - Beveiliging

Wij hechten groot belang aan de veiligheid van de Applicatie en aan de beveiliging van de Data. Wij hanteren daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën om een zo hoog mogelijke graad van veiligheid en beveiliging te kunnen garanderen. Wij hanteren in ieder geval de volgende maatregelen:

 1. Wij beveiligen de netwerkverbindingen met TLS (Transport Layer Security), of een vergelijkbare technologie, zodat we jouw data altijd veilig van en naar het betreffende apparaat versturen;

 1. Wij beveiligen persoonsgegevens van de Gebruiker  in lijn met de ISO 27001 norm;

 1. Wij geven maar een beperkt aantal Part-up teamleden toegang tot de opgeslagen gegevens;

 1. Alle Part-up teamleden gebruiken Two Factor Authentication voor het beschermen van hun accounts op software waarmee ze persoonsgegevens raadplegen;

 1. Wij hebben in al onze contracten met medewerkers en externe leveranciers een geheimhoudingsverklaring opgenomen;

 1. Wij slaan extra gevoelige persoonsgegevens, zoals wachtwoorden, op middels encryptie (versleuteling);

 1. Wij maken automatisch een backup van alle gegevens in onze database via een veilige en versleutelde verbinding; We maken dagelijks back-up’s en bewaren elke back-up één maand;

 1. Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), werkt Part-up met logging. We houden hierbij rekening met de integriteit en beveiliging, bewaartermijnen en het wissen en vernietigen van deze bestanden.

 1. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij in onze privacybeleid hebben omschreven.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Applicatie, met uitsluiting van de Data;
 2. De Gebruiker  krijgt alleen het recht de Applicatie te gebruiken. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Applicatie is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Applicatie over te dragen of in licentie te geven;

Artikel 7 - Geheimhouding

 1. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijke informatie van de Gebruiker geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan de Gebruiker heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
 1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uitzondering hierop is wanneer wij wegens wettelijke verplichtingen vertrouwelijke informatie openbaar moeten maken en indien wij voor onszelf optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de Data die de Gebruiker binnen de Applicatie heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt;

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Applicatie door de Gebruikers;

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons; Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld door de Klant, voor zover sprake is van onrechtmatig handelen door Part-up jegens de Klant, door welk onrechtmatig handelen de Klant directe schade heeft geleden, en slechts nadat de bevoegde rechter daarover in rechte heeft besloten en die rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden;

 1. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat onze verzekeraar in het betreffende geval uitkeert;

 1. Wij zullen zorg dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Gebruiker afkomstige Data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen Data;

 1. De aansprakelijkheid van Part-up voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, materialen, diensten en/of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens;

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Part-up meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Part-up vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade;

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze zijde.

Artikel 9 - Privacy

In het kader van het uitvoeren van de Licentieovereenkomst, zal Part-up persoonsgegevens van de Klant en Gebruikers (laten) verwerken. Part-up doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving alsmede haar privacybeleid welke zowel via https://privacy.part-up.com als via de Applicatie te raadplegen is. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers kwalificeert Part-up als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Artikel 10 - Systeemvereisten

Voor onderstaande systemen geldt dat voor het gebruik van Dienst altijd een internetverbinding noodzakelijk is.

We ondersteunen de volgende apparaten en browsers volledig:

We ondersteunen de volgende apparaten tot op zekere hoogte (blocking issues worden onderzocht en zo mogelijk opgelost):

We bieden geen ondersteuning voor alle andere software en hardware.

Artikel 11 - Nietigheid

Als een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. De Licentieovereenkomst, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht;
 2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Licentieovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Artikel 13 - Vragen

Bij vragen of opmerkingen over onze Algemene Voorwaarden Gebruik Part-up kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact Team Part-up

Spaarneplein 2

2515 VK Den Haag

team@part-up.com

Contact Product manager en Functionaris Gegevensbescherming

Valery Schmit

valery@part-up.com

06 23225286

Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in:

Onze website

Onze privacybeleid